חוות דעת סביבתיות

הוצאתם לפועל של תכניות רבות, מהווה פוטנציאל לפגיעה סביבתית, דבר המחייב את ביצועה של בדיקה סביבתית, טרם הוצאתה של התכנית אל הפועל. מגוון סוגי התכניות והמבנים אשר מהווים פוטנציאל לפגיעה סביבתית הנו נרחב ביותר (תכניות בניין עיר, מפעלים, כבישים,מחצבות, מתקנים חקלאיים, מבני מסחר, מתקני קיט ונופש, מרפאות ובתי חולים, מסעדות וכו'), כאשר השפעתו של כל סוג תכניות הנה ייחודית לו. לדוגמא, השפעתו הסביבתית העיקרית של כביש חדש על סביבתו, הנה פליטת מזהמי האוויר ממנו אל סביבתו הקרובה, לצד פוטנציאל יצירתם של מטרדי רעש כתוצאה מתנועת כלי הרכב. לעומת זאת, מרבית השפעתן הסביבתית של מרפאות טמונה בפליטתם של שפכים מסוכנים ו/או פסולת מסוכנת. מבנים חקלאיים מהווים פוטנציאל לפגיעה סביבתית הן על ידי יצירת מטרדי ריח והן על ידי הזרמתם של שפכים מזוהמים לסביבה.

ריכוזי מזהמים כתוצאה מפליטה ממקור נפחי (איזופלטות שוות ריכוז)

לעיתים, מוקמת תכנית אשר השפעתה הסביבתית הנה מעטה (לדוגמה בית מגורים), בסביבה בה קיים חשש לקיומם של מזהמים סביבתיים, לדוגמא, שינויי יעוד של שטח תעשייתי למגורים. במקרה זה, קיים חשש כי סביבתה של התכנית משפיעה עליה במידה אשר מהווה סכנה ליעודי הקרקע המתוכננים בה (לדוגמא, איכות אוויר בלתי נאותה כתוצאה מפליטות המפעלים הסמוכים וקרקע מזוהמת). לפיכך, גם במקרים אלו נדרשת בדיקה על מנת לבדוק האם איכות הסביבה הצפוייה באזור התכנית, מאפשרת את קיומם של יעודי הקרקע.

על מנת לבחון תכניות או היתרי בניה של פרויקטים שונים, יש לעיתים להציג חוות דעת סביבתית. מטרותיה של חוות הדעת הן:

  1. הערכת ההשפעות הסביבתיות הפוטנציאליות של הפרויקט.
  2. הערכת השפעתה של הסביבה על הפרוייקט.
  3. קביעת הצעדים בהם יש לנקוט על מנת להוציא את הפרויקט לפועל, תוך צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים.

חוות הדעת מסכמת את הנושאים הסביבתיים שנבחנו במהלך התכנון, בהתאם לאופי הפרויקט ומיקומו, כגון  איכות אוויר, שפכים, חומרים מסוכנים, אקוסטיקה, אקולוגיה וכו'.אומדן השפעתו של הפרויקט על סביבתו,ובמקביל השפעת הסביבה על הפרויקט, נבחנים באמצעות סיורים בשטח, בדיקת תכניות קיימות באזור, ביצוע בדיקות שדה ומעבדה, הרצת מודלים מתמטיים ועוד.לאחר ביצוע אומדן זה, מושווים הערכים הצפויים אל תקנים וקריטריונים מקובלים על מנת לקבוע באם הקמתו של הפרויקט מהווה פוטנציאל ליצירתם של מפגעים סביבתיים.על בסיס מסקנות אלה מגובשות ההמלצות בהם יש לנקוט טרם הקמתו של הפרויקט, כמו תכנון מחדש של אלמנטים בעייתיים, הוספתם של אמצעי הפחתה ומניעה, ביצוע ניטור וכו'.

אגוטי איכות סביבה
כתובת: רחוב המלאכה 11, א.ת הר-טוב א', מ.א מטה יהודה
טלפון: 02-9923659, נייד (אלון): 050-5598919
מייל: info@agouti.co.il