סקרי/היתרי פליטה

במסגרת יישומה של מדיניות חדשה לטיפול בזיהום אוויר על ידי המשרד להגנת הסביבה, נדרשים מפעלים רבים, באמצעות שילובם של תנאים ברישיון העסק, לערוך סקר פליטות ותהליכים. מפעלים גדולים ו/או מפעלים העוסקים בתהליכים בעלי רמת השפעה גבוהה במיוחד על איכות האוויר בסביבתם ("מפעלי IPPC", אשר הפיקוח עליהם מתבסס על דירקטיבה אירופאית זו), נדרשים, במסגרת כניסתו של "חוק אוויר נקי"  גם להוצאת היתר פליטה פרטני המגדיר את נהלי העבודה המאושרים במפעל.סקר הפליטות והתהליכים כולל את הצגתם המפורטת של כלל תהליכי הייצור ותהליכי העזר כגון אחסנה, שריפה, קירור, חימום וכו'. הצגה זו כוללת תיאור מילולי, הצגת תרשימים הנדסיים במספר רמות פירוט (דיאגרמות בלוקים,P&ID,PFD) המציגים את התהליכים השונים, תרשימים של פריטי ציוד רלוונטיים ועוד. לצד הצגת התהליכים, מציג סקר הפליטות את רמת הפליטה הקיימת במפעל בהתבסס על מדידות וחישובים והערכות בהתאם למתודולוגיות חישוב ומודלים מתמטיים מקובלים. חשוב לבסס את הערכת הפליטות הן על חישובים והן על מדידות, הן לצורך בדיקת נכונות התוצאות באמצעות שיטה בלתי תלויה והן על מנת לאתר באם הפליטה הקיימת במפעל הנה הפליטה המינימאלית המתחייבת מהתהליך, או באם קיימות בעיות תפעוליות אשר גורמות לפליטה גבוהה יותר. בהתבסס על סקר הפליטות והתהליכים, מוערכת פליטתו האופיינית של המפעל, כאשר באם ערכי הפליטה חורגים מהרמות המקובלות (המבוססות כיום ברובן על ה – TA-LUFT2002, כאשר גם בעתיד יתבססו תקני הפליטה מרוב המפעלים על מסמך זה). מגובשת תכנית פעולה נדרשת לצמצום הפליטה לרמה קבילה.סקר הפליטות והתהליכים, מהווה נדבך מרכזי בבקשת היתר הפליטה, אשר מפעלים רבים יהיו חייבים להגישה בעתיד הקרוב, מתוקפו של חוק אוויר נקי. פרט לסקר התהליכים, על בקשת ההיתר לכלול גם תכנית ניטור מפורטת לקביעת פליטת המזהמים וסקר סביבתי מפורט המעריך את השפעת מקור הפליטה על איכות האוויר בסביבתו, באמצעות כלי הערכה מקובלים כמודלי פיזור מתמטיים. על בסיס נתונים אלו ומסמכי ה- Bref (אשר מגדירים את חלופות הטיפול השונות באוויר בחתך התהליכים השונים בהתאם להמלצת הדירקטיבה האירופאית בנושא), נבחנת רמת הפליטה הקיימת במפעל, אמצעי הטיפול הקיימים במפעל ועוד. על בסיס בחינה זו, מוחלט באם מקור הפליטה עומד בקריטריון ה – BAT (Best Available Technolgy), כאשר באם קריטריון זה אינו קיים, מוצגת בבקשת ההיתר תכנית פעולה לצורך עמידה ביעד זה.

על בסיס מסמכי בקשת ההיתר, יקבע המשרד להגנת הסביבה את תנאי היתר הפליטה אשר יינתן למקור הפליטה, אשר יתחייב לעמוד בדרישות ההיתר.

אגוטי איכות סביבה
כתובת: רחוב המלאכה 11, א.ת הר-טוב א', מ.א מטה יהודה
טלפון: 02-9923659, נייד (אלון): 050-5598919
מייל: info@agouti.co.il