פרשות טכניות

תהליכים תעשייתיים ומסחריים רבים מהווים פוטנציאל ליצירתם של מפגעים סביבתיים כגון זיהום קרקע, זיהום אוויר, אירועי חומרים מסוכנים ושפכים המזיקים לסביבה. הערכת מידתו של פוטנציאל זה, לצד גיבוש הפתרונות הנדרשים במקרה הצורך, מחייב את בדיקתם של כלל התהליכים השונים כגון תהליכי הייצור ותהליכי העזר המתבצעים במפעל ו/או בפרויקט המתוכנן, לצד בחינת השפעתם הסביבתית של החומרים השונים המעורבים בפעילות זו. תוצאותיה של הבדיקה מסוכמים בדרך כלל בדו"ח סיכום הנקרא "פרשה טכנית"."פרשה טכנית" יכולה לסקור את כלל השפעותיו הסביבתיות של שימוש הקרקע הנדון (מפעל, מוסך, מסעדה וכד')  או להתמקד בהשפעה ספציפית כגון "פרשה טכנית – איכות אוויר", "פרשה טכנית – שפכים" ועוד. בדיקה כוללת של השפעתו הסביבתית של שימוש הקרקע מבוצעת בדרך כלל כחלק מהליך אישורו של היתר הבנייה ו/או רישיון העסק. כשלב מקדים לבדיקה זו (לצורך קביעה באם נדרשת הכנתה של פרשה טכנית), נדרש לעיתים בית העסק למלא "שאלון סביבתי" אשר סורק בכלליות את השפעותיו הסביבתיות של בית העסק. בדיקה ספציפית, מבוצעת במקרים בהם ברור על הסף כי השפעתו של שימוש הקרקע מוגבלת להיבט סביבתי מרכזי אחד, או במקרים בהם נדרש לגבש פתרון עבור בעיה סביבתית מוגדרת. בבסיס ה"פרשה הטכנית" עומדת סקירת כלל החומרים והתהליכים בדגש על אומדן השפעותיהם הסביבתיות הפוטנציאליות. במסגרת הבדיקה מוערכת פליטת מזהמי האוויר הצפויה משימוש הקרקע הנבדק, כמות ואיכות השפכים המיוצרת בו, כמות והרכב הפסולת, הסיכון הגלום באחסון חומרים מסוכנים, פוטנציאל זיהום הקרקע ועוד. הערכה זו, מתבססת הן על שימוש בכלים חישוביים ובמידע המצוי בספרות המקצועית והן על ידי מדידות פרטניות המבוצעות במידת הצורך. במידה ונמצא כי השפעתו הסביבתית של שימוש הקרקע חורגת מתקנים ו/או קריטריוני תכנון מקובלים, נבחנת אפשרות נקיטתם של צעדי מניעה והפחתה שונים הן על ידי שינוי נהלים תפעוליים והן על ידי התקנתם של אמצעי מניעה וטיפול מתאימים.

אגוטי איכות סביבה
כתובת: רחוב המלאכה 11, א.ת הר-טוב א', מ.א מטה יהודה
טלפון: 02-9923659, נייד (אלון): 050-5598919
מייל: info@agouti.co.il