שירותים נוספים

נספח סביבתי להיתרי הריסה – הריסת מבנים עלולה להוות פוטנציאל בלתי מבוטל ליצירתם של מפגעים סביבתיים, בעיקר בסמוך לבתי מגורים או לשימושים רגישים אחרים (מבני ציבור, בתי ספר וכו'). במקרים אלו נדרש להעריך בצורה מהימנה את פוטנציאל היווצרותם של מפגעים בזמן ההריסה, לצד הגדרת הצעדים בהם יש לנקוט על מנת למונעם. חוות דעת זו כוללת את ההשפעות הפוטנציאליות וצעדי המניעה הנדרשים.

נספח סביבתי להיתר חפירה ודיפון – בשל מצוקת החנייה בערים הגדולות, נחפרים כיום חניונים תת קרקעיים במרבית מבני המגורים והמסחר המוקמים בערים הגדולות. חפירת החניונים מהווה פוטנציאל ליצירתם של מפגעים סביבתיים בהיבטים שונים כגון זיהום קרקע, אוויר וכו'. לפיכך, נדרשת במקרה זה הכנתה של חוות דעת מקצועית הבוחנת את השפעותיהן הפוטנציאליות של עבודת החפירה והדיפון, לצד הגדרת הפעולות והאמצעים הנדרשים לצמצמן. חוות דעת זו  מסוכמת בנספח הסביבתי להיתר החפירה/ חפירה ודיפון.

נספח סביבתי להיתר בנייה – במקרים בהם טמונה בהקמתו של המבנה סכנה ליצירת מפגעים סביבתיים, נדרש להכין נספח סביבתי להיתר הבנייה. תכולתו והרכבו של נספח זה משתנים ממבנה למבנה ותלויה במיקומו של המבנה, בסביבתו ובפעילות המתוכננת בו. הנספח הסביבתי להיתר הבנייה, כולל ארבעה חלקים עיקריים:

  1. הצגת סביבתה של התכנית.
  2. הצגת תכנית המבנה.
  3. אומדן פוטנציאל היווצרותם של מפגעים סביבתיים לאחר הקמתו של המבנה.
  4. מסקנות והמלצות לגבי הפעילות הנדרשת לצמצום השפעתו הסביבתית של המבנה.

חוות דעת סביבתית, לולים, רפתות וכד' – משק החי (לולים, רפתות וכד') מהווה מקור פוטנציאלי לא מבוטל ליצירתם של מפגעים סביבתיים. מפגעים אלו, כוללים בין היתר את יצירתם של שפכים המכילים כמות חומר אורגנית, הגבוהה במידה ניכרת מזו האפשרית להזרמה למערכת הביוב העירונית, יצירת פסולת מוצקה בכמויות גדולות וכן יצירתם של מפגעי ריחות רעים, רעש ואבק. פוטנציאל זה, הולך וגדל בשנים האחרונות, בשל הרפורמה במשק החי (בעיקר הרפורמה בענף הלול) אשר מעודדת את הקמתם של מרכזים חקלאיים גדולים על חשבון המשק החקלאי המשפחתי. לאור כך, במקרים רבים, נדרש המשק החקלאי להציג במסגרת בקשתו להיתר בנייה או רישיון עסק חוות דעת סביבתית. בחוות דעת זו נבחנות השפעותיו הפוטנציאליות של המשק על סביבתו, כאשר במקרה בו צפויה זו לעלות על רמה קבילה (בהתאם לתקנות ולחוקים) נבחנים האמצעים ונהלי ההפעלה בהם יש לנקוט על מנת לצמצם את זאת לרמה קבילה. לדוגמא, על פי הנחיות משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה, נדרשים לולים רבים להציג חוות דעת מומחה לרעש ולפיזור ריחות ואבק, בה נבחנת השפעת הלול על סביבתו בהיבטים אלו. בחינה זו מבוצעת באמצעות הרצתם של מודלי פיזור מתמטיים, כאשר תנאי הקלט מהווים נתוני הלול כגון גודלו, מערכת האוורור המתוכננת, משטר הרוחות באזור, הטופוגרפיה ועוד. באופן דומה, נבחנת השפעתם של מתקנים חקלאיים נוספים כגון רפתות, אתרי טיפול בזבל חקלאי וכד'.
חוות דעת להערכת פוטנציאל לסיכון וזיהום מי תהום בהתאם לתמ"א/34/ב/4

בהתאם להוראות תמ"א 34/ב/4 אסורה הקמתם של מתקנים בעלי פוטנציאל לפגיעה במי תהום כגון מפעלים גדולים ו/או מתקני טיפול בפסולת ובשפכים, באזורים הרגישים למי תהום (בהתאם להגדרת התמ"א).
עם זאת, במקרים מיוחדים, ניתן לאשר את הקמתם של אלו באם לאחר בחינה מדוקדת של פוטנציאל זיהום מי התהום הנובע מהקמתו של המתקן, ניתן לקבוע כי ניתן רמת הסיכון הנובעת מאישורה של התכנית הנה סבירה. כבסיס וכרקע להחלטה זו משמשת חוות דעת סביבתית הסוקרת את פרופיל הפעילות הצפוי בתכנית, השפעתו הפוטציאלית על מי התהום והדרכים לצמצום פוטנציאל זה.

סקרי אסבסט – במשך שנים רבות, שימש האסבסט כחומר בנייה ובידוד במגוון עצום של מבנים ומפעלים. שימושו הנפוץ ביותר של האסבסט הנו כמובן גגות האסבסט צמנט (תערובת של בטון ואסבסט), המותקנים עד היום במבנים רבים, כגון לולים, מחסנים, מבני תעשייה ואף בכיתות לימוד במספר ישובים בלתי מבוטל. עם זאת, יש לזכור כי פרט לגגות האסבסט, קיים במקומות רבים אסבסט המצוי באלמנטים נוספים כגון קירות, תקרות אקוסטיות, חומרי בידוד ועוד. סכנתו הבריאותית של האסבסט הנה עובדה ידועה ומוסכמת ללא עוררין. לפיכך, מומלץ לבצע סקר אסבסט בכל מבנה בו יש אסבסט ו/או יש חשש להימצאותו של אסבסט. סקר זה כולל הן את הערכת מצבו של האסבסט והן קביעה מוסמכת באם באתר אכן קיים אסבסט אם באמצעות קביעת מומחה ואם באמצעות לקיחת דגימות לאנליזה מעבדתית. על סמך סקר האסבסט, מוחלט באם נדרשת הסרתו המיידית של האסבסט, או שניתן לדחותה. יש לציין כי במסגרת הסקר נבחנת גם סביבתו של המבנה, אופי הפעילות באתר  ופרמטרים נוספים המשפיעים על פוטנציאל סכנתו הבריאותית של הימצאות האסבסט באתר. לדוגמא, באם קיים גג אסבסט צמנט במחסן חומרים דליקים כגון ממסים אורגנים, מומלצת הסרתו של הגג ללא קשר למצבו הפיזי, בשל פוטנציאל שחרור הסיבים המסיבי בעת שריפה, אשר הסתברות התרחשותה במבנה זה אינה זניחה. לצורך הכשרת כוח אדם מקצועי לטיפול בנושא האסבסט, מקיים המשרד להגנת הסביבה תכניות הכשרה למפקחי אסבסט. טופצ'יק אלון, הנו מפקח אסבסט צמנט, בעל אישור לבצע עבודת אסבסט מהוועדה הטכנית לאבק מזיק (ראה רשימה מצורפת).

אגוטי איכות סביבה
כתובת: רחוב המלאכה 11, א.ת הר-טוב א', מ.א מטה יהודה
טלפון: 02-9923659, נייד (אלון): 050-5598919
מייל: info@agouti.co.il