תיקי מפעל

בהתאם לחוק רישוי עסקים, נדרשים עסקים בהם נעשה שימוש נרחב בחומרים מסוכנים, לכתוב "תיק מפעל" אשר יהווה בסיס נתונים ונהלים לצורך ניהול אירועי חירום בשטח המפעל. מתכונתו של התיק אחידה, אשר גובשה לאורך השנים על ידי שיתוף פעולה בין המשרד להגנת הסביבה ופיקוד העורף. חלקיו העיקריים של תיק המפעל הנם נוהל החירום והערכות הסיכונים של אירועי החירום הפוטנציאליים בעסק (מצ"ב דוגמא למתכונת תיק המפעל). נוהל החירום מגדיר את כלל הפעילות הנדרשת לצורך טיפול באירועי חירום שונים כגון שריפה, פיצוץ, דליפת חומרים מסוכנים ועוד.

פעילות זו כוללת:

  1. פיקוד ושליטה.
  2. גילוי וזיהוי החומרים המעורבים בתקרית.
  3. נטרול החומר או הכלת מוקד הפיזור.
  4. דיווח לגורמי הפנימיים – הנהלת המפעל, עובדי המפעל והחיצוניים – כיבוי אש, מגן דוד אדום, המשרד להגנת הסביבה, פיקוד העורף, רשויות מקומיות וכו'.

נדבך מרכזי בנוהל החירום הנו הגדרתם של צוותי חירום ייעודיים (במידה והדבר אפשרי) והגדרת סדר    פעולות מוגדר באירוע עבור כל צוות וצוות. עם זאת, חשוב מאוד להגדיר את צוותי החירום בהתאם  ליכולתו וזמינותו של כל עובד וזאת על מנת למנוע מקסם שווא של צוותים "על הנייר", אשר לא יהיו  מסוגלים לבצע את מלאכתם ביום פקודה.

פרק הערכת הסיכונים, הנו סקר סיכונים, הכולל את בחינתם של תרחישים בוחן לאירועי חירום פוטנציאלים, בהיבט טווחי הסיכון אשר צפויים בעת התרחשותו של האירוע. סוג הסכנה, משתנה מאירוע לאירוע בהתאם לסוגו (לדוגמא קרינה תרמית בעת היווצרותה של ברכת אש באירוע בו נוצר שפך דליק או הרעלה בעת פיזורו של ענן חומר רעיל כדוגמת כלור). טווחי הסיכון נבחנים עבור מספר תנאים ואירועים אפשריים ומשמשים כבסיס להיערכות ראשונית של העסק בזמן אירוע, טרם הגעתם של גורמי החירום. תרחישי הסיכון והשפעותיהם הפוטנציאליות, נגזרות באופן ישיר מסוג החומרים בהם נעשה שימוש בעסק, כמותם, ואופי השימוש בהם. לפיכך, יש לעדכן את תיק המפעל בעת לעת בהתאם לשינויים הדינמיים בפעילות העסק.

טווחי סיכון נדרשים כתוצאה מפיזור חומר רעיל (פלט חישוב של תכנת Aloha).

בנוסף, משמש תיק המפעל כתיק נתונים המתעד ומציג את אמצעי החירום הקיימים בעסק, דרכי הגישה לעסק, טלפונים חיוניים ועוד נתונים נוספים היכולים לסייע בזמן חירום. לסיכום ניתן לומר כי מטרותיו העיקריות של תיק המפעל הנן:

  1. להוות תיק נתונים חיוניים הנדרשים בזמן חירום.
  2. להוות מסגרת מחייבת לסדר הפעולות הנדרש בעת אירוע.
  3. להוות "מסמך עבודה" המקשר בין העסק לרשויות ומתעד את כלל הפעילות המבוצעת בעסק בהיבט היערכות לחירום כגון ביצוע תרגילים, רכש ציוד וכו', לצד הצגת מצאי החומ"ס בעסק והשפעותיו הפוטנציאליות.

אגוטי איכות סביבה
כתובת: רחוב המלאכה 11, א.ת הר-טוב א', מ.א מטה יהודה
טלפון: 02-9923659, נייד (אלון): 050-5598919
מייל: info@agouti.co.il